Pravidla

Prohlašuji že:

  1. Budu se chovat jako slušný člověk do té míry, abych neomezoval rozlet svého uměleckého ducha, avšak s vědomím, že nebudu působit okolí škody na majetku ani citové újmy.
  2. Jsem si vědom toho, že ilegální návykové látky či jiné zdraví nebezpečné předměty jako zbraně a výbušniny zanechám raději doma, protože přivést je s sebou by bylo proti dobrým mravům.
  3. Budu dbát pokynů organizátorů.
  4. Je mi známo, že se na akci jedu bavit a tvořit, nikoliv kazit někomu náladu či něco ničit. Pokud někomu uškodím, omluvím se mu a pokusím se škodu mu vynahradit.
  5. S mými problémy mi pomohou buď organizátoři, anebo si je vyřeším sám. Jsem za ně však zodpovědný jen já a nikdo jiný.
  6. Alkohol, cigarety a jiné legální látky či předměty, budu užívat rozumným způsobem a hlavně tak, aby jejich užití nebylo v rozporu s výše uvedenými pravidly.
  7. Akce se účastním zcela na vlastní nebezpečí a jsem si vědom všech případných rizik s účastí spojených.
  8. Autoři se vzdávají práv na díla, vytvořená v průběhu workshopu ve prospěch Štkaní o. s. (Lze změnit dle dohody. Toto pravidlo vzniklo pro lepší ochranu autorských práv tvůrců.)
  9. Prohlašuji, že jsem plnoletý a svéprávný a se všemi výše uvedenými pravidly souhlasím. Nikdo a nic mě nenutí k účasti a toto rozhodnutí je výsledkem mé svobodné a vážné vůle, což svým podpisem níže stvrzuji.

     Účastnický poplatek slouží na pokrytí nákladů na ubytování, stravu a potřebný materiál, nikoliv k majetkovému obohacení jednotlivce.

     Účastníci prohlašují, že si tato pravidla i související informace uvedené v přihlášce před podpisem přečetli, porozuměli jejímu obsahu a s obsahem souhlasí, a že veškeré údaje poskytnuté organizátorům Štkaní jsou pravdivé. Osobní údaje budou použity pouze pro účel pořádání workshopu. Organizátoři zaručují, že neposkytnou osobní údaje jiné osobě. Organizátoři se zaručují, že s osobními údaji budou nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.