Pravidla

Prohlašuji že:

 1. Budu se chovat jako slušný člověk do té míry, abych neomezoval rozlet svého uměleckého ducha, avšak s vědomím, že nebudu působit okolí škody na majetku ani citové újmy.
 2. Jsem si vědom toho, že ilegální návykové látky či jiné zdraví nebezpečné předměty jako zbraně a výbušniny zanechám raději doma, protože přivést je s sebou by bylo proti dobrým mravům.
 3. Budu dbát pokynů organizátorů.
 4. Je mi známo, že se na akci jedu bavit a tvořit, nikoliv kazit někomu náladu či něco ničit. Pokud někomu uškodím, omluvím se mu a pokusím se škodu mu vynahradit.
 5. S mými problémy mi pomohou buď organizátoři, anebo si je vyřeším sám. Jsem za ně však zodpovědný jen já a nikdo jiný.
 6. Alkohol, cigarety a jiné legální látky či předměty, budu užívat rozumným způsobem a hlavně tak, aby jejich užití nebylo v rozporu s výše uvedenými pravidly.
 7. Akce se účastním zcela na vlastní nebezpečí a jsem si vědom všech případných rizik s účastí spojených.
 8. Autoři se vzdávají práv na díla (nikoliv autorství!), vytvořená v průběhu workshopu ve prospěch Štkaní z. s. (Lze změnit dle dohody. Toto pravidlo vzniklo pro lepší ochranu autorských práv tvůrců. Pokud někdo chce i nadále vlastnit své vytvořené dílo, odveze si ho na vlastní náklady po ukončení akce včetně těch doprovodných.)
 9. Prohlašuji, že jsem plnoletý a svéprávný a se všemi výše uvedenými pravidly souhlasím. Nikdo a nic mě nenutí k účasti a toto rozhodnutí je výsledkem mé svobodné a vážné vůle, což svým podpisem níže stvrzuji.
 10. a) Uděluji tímto souhlas společnosti Štkaní, z. s., se sídlem Přemyslovská 1135/8 130 00 Praha 3-Vinohrady, IČ: 22723498, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 19389 (dále jen „Štkaní“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, pojišťovnu, mé preference: ubytování, stravování a požadavků na materiál na akcích Štkaní. Tyto údaje může Štkaní zpracovávat ve prospěch plynulého organizování svých akcí.

  b) S výše uvedeným zpracováním udělujeji svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: os.stkani@gmail.com, či doručovací adresa Štkaní.

  c) Výše jmenované osobní údaje budou zpracovávat organizároři Štkaní viz. Svůj souhlas mohu vzít kdykoliv zpět a mohu požadovat informace, jakým způsobem mnou poskytnuté informace zpracováváte. Mohu si vyžádat přístup k těmto údajům a chtít po vás jejich kopii.

     Účastnický poplatek slouží na pokrytí nákladů na ubytování, potřebný materiál a na pokrytí dalších nákladů, vzniklých během organizace. Neslouží k majetkovému obohacení jednotlivce.

     Účastníci prohlašují, že si tato pravidla i související informace uvedené v přihlášce před podpisem přečetli, porozuměli jejímu obsahu a s obsahem souhlasí, a že veškeré údaje poskytnuté organizátorům Štkaní jsou pravdivé. Osobní údaje budou použity pouze pro účel pořádání workshopu. Organizátoři zaručují, že neposkytnou osobní údaje jiné osobě. Organizátoři se zaručují, že s osobními údaji budou nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.